รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวนศาสตร์
Total Citations : 239
Total Publications : 380
Journal Name : Thai Journal of Forestry
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJF
ISSN : 0857-1724
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cho_gick@hotmail.com, ffortak@ku.ac.th
Website : http://frc.forest.ku.ac.th/Journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) คือ ISSN: 2730-2180, วารสารวนศาสตร์ไทย ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.39 No.1 2020) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
14
15
17
44
17
7
0
0
0
0
Publication
21
31
53
35
32
35
26
27
1
0
Citation / Publication
0.67
0.48
0.32
1.26
0.53
0.2
0
0
0
0