รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 11
Total Publications : 231
Journal Name : KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัย มข.มส.(บศ.)
Abbreviation Name: KKU Res J HS (GS)
ISSN :
E-ISSN : 2672-9644
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Graduate School, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ppanip@kku.ac.th
Website : https://app.gs.kku.ac.th/gs/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป, ISSN : 2286-7910

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
5
1
0
4
0
1
0
0
Publication
0
22
24
33
26
31
49
46
0
0
Citation / Publication
0
0
0.21
0.03
0
0.13
0
0.02
0
0