รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
Total Citations : 6
Total Publications : 151
Journal Name : KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2532
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Management Sciences Khon Kaen University เปลี่ยนชื่อใหม่ปี 2554 (14 มี.ค. 2554)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
16
13
0
11
0
0
26
8
0
0
Citation / Publication
0
0.38
0
0
0
0
0
0
0
0