รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
Journal Name : KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and Economies)
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2532
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Management Sciences Khon Kaen University Since 2011