รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 129
Total Publications : 183
Journal Name : SDU Research Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-3334
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Research and Development institute, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research@dusit.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2629-9992, Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (Vo. 11 No. 1 2018 - present).

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
30
21
30
17
6
6
0
0
0
0
Publication
18
29
24
24
28
34
0
0
0
0
Citation / Publication
1.67
0.72
1.25
0.71
0.21
0.18
0
0
0
0