รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Journal Name : Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rmutto rj
ISSN : 3027-8309
E-ISSN : 3027-8325
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สำนักงานวรสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เลขที่ 43 หมู่ 6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : veeraya43@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Veterinary
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-1889