รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Journal Name : Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJ-RMUTT
ISSN : 1686-8420
E-ISSN : 2651-2289
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_rmutt@hotmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ :
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2773-9376, E-ISSN:2773-9473, Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป