รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Total Citations : 10
Total Publications : 339
Journal Name : Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJ-RMUTT
ISSN : 1686-8420
E-ISSN : 2651-2289
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Institute of Research and Development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_rmutt@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Materials Science
หมายเหตุ : ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) คือ RMUTT Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
217
0
0
0
0
0
0
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0