รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Total Citations : 62
Total Publications : 220
Journal Name : RMUTSV Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย
Abbreviation Name: RMUTSV Res. J.
ISSN : 1906-6627
E-ISSN : 2673-0197
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / Rajamangala University of Technology Srivijaya
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdisv.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
21
7
7
7
4
2
2
2
0
0
Publication
12
14
14
13
27
26
36
45
0
0
Citation / Publication
1.75
0.5
0.5
0.54
0.15
0.08
0.06
0.04
0
0