รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Journal Name : RMUTSV Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ชาตรี หอมเขียว
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย
Abbreviation Name: RMUTSV Res. J.
ISSN : 1906-6627
E-ISSN : 2673-0197
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / Rajamangala University of Technology Srivijaya
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdisv.journal@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :