รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Journal of Health Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Matanee Radabut (ดร.เมทณี ระดาบุตร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Hlth Sci Res
ISSN : 1906-0319
E-ISSN : 2697-5025
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcnnon@bcnnon.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-6659, eISSN: 2985-2501