รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 405
Total Publications : 203
Journal Name : Journal of Health Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.มาสริน ศุกลปักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Hlth Sci Res
ISSN : 1906-0319
E-ISSN : 2697-5025
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcnnon@bcnnon.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
64
48
32
42
42
32
34
10
1
0
Publication
12
12
12
12
21
28
35
35
0
0
Citation / Publication
5.33
4
2.67
3.5
2
1.14
0.97
0.29
0
0