รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 171
Total Publications : 231
Journal Name : Journal of Health Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.มาสริน ศุกลปักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Hlth Sci Res
ISSN : 1906-0319
E-ISSN : 2697-5025
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcnnon@bcnnon.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
17
7
31
31
15
6
7
4
0
0
Publication
12
12
21
28
35
35
28
0
0
0
Citation / Publication
1.42
0.58
1.48
1.11
0.43
0.17
0.25
0
0
0