รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 562
Total Publications : 203
Journal Name : Journal of Health Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.มาสริน ศุกลปักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Hlth Sci Res
ISSN : 1906-0319
E-ISSN : 2697-5025
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 47/99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcnnon@bcnnon.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
56
46
53
55
52
68
27
9
1
0
Publication
12
12
12
21
28
35
35
0
0
0
Citation / Publication
4.67
3.83
4.42
2.62
1.86
1.94
0.77
0
0
0