รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยพลังงาน
Total Citations : 26
Total Publications : 127
Journal Name : Journal of Energy Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3437
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Energy Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jer_submission@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/energy-research
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
2
5
6
2
0
0
0
0
0
0
Publication
15
14
12
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.13
0.36
0.5
0
0
0
0
0
0
0