รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยพลังงาน
Journal Name : Journal of Energy Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-3437
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Energy Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jer_submission@hotmail.com
Website : http://www.eri.chula.ac.th/eri-main/?cat=35&lang=TH
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :