รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Humanities, Arts and Social Sciences Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Korakoch Attaviriyanupap, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HASSS
ISSN : 2586-8594
E-ISSN : 2630-0079
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office, Sanam Chandra Palace Campus6 Rachamakha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
เจ้าของ : Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : hasss.manager@su.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hasss
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: Silpakorn University International Journal, ISSN: 1513-4717 (Index Vol.4 No.1-2 2004 - Vol.10 No.1 2010)
  • Formerly known as: Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts, ISSN: 2586-8594, E-ISSN: 2586-8519 (Index Vol.11 No.1 2011 - Vol.17 No.3 2017)