รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Total Citations : 4
Total Publications : 40
Journal Name : Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-0628
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / Muban Chombueng Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : researchmcru@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2651-1916, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.6 No.1 2018) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.05
0
0
0