รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Western University Research Journal of Humanities and Social Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤฏดา ตันเปาว์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2465-3578
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal-research@western.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :