รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Lerdchai Sathitpanawong (ผศ. ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์)
ชื่อย่อของวารสาร : กรุงเก่า
Abbreviation Name: rdiarujournal
ISSN :
E-ISSN : 2985-0606
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Research and Development Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : krungkao.arursjournal@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2408-0942
  • An online-only Journal