รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 6
Total Publications : 152
Journal Name : ARU Research Journal Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ชื่อย่อของวารสาร : กรุงเก่า
Abbreviation Name: rdiarujournal
ISSN : 2408-0942
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / Research and Development Institute, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : krungkao.arursjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
15
30
31
35
41
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0
0