รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
Journal Name : DRURDI Research for Community Service Journals
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พรศิริ กองนวล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DRUJ
ISSN : 2465-4051
E-ISSN : 2697-3944
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / Research and Development Institute, Dhonburi Rahabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.rdi@dru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/DRURDI/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-8607
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2015)