รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 57
Total Publications : 304
Journal Name : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Yongyut Khamkong, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSHH
ISSN : 2286-7171
E-ISSN : 2672-9024
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_jhss@pnru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : An online-only journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
2
1
17
20
11
2
1
0
Publication
0
17
25
26
45
42
40
50
59
0
Citation / Publication
0
0.18
0.08
0.04
0.38
0.48
0.28
0.04
0.02
0