รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Yongyut Khamkong, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSHH
ISSN : 2286-7171
E-ISSN : 2672-9024
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_jhss@pnru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : An online-only journal