รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 13
Total Publications : 70
Journal Name : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Ongkarn Vanijajiva, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PRRJ
ISSN : 1905-4963
E-ISSN : 2672-9296
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Research and Development Institute, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : PRRJ_Scitech@pnru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร | Phranakhon Rajabhat Research Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
3
6
2
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
22
22
26
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.09
0.05
0
0
0