รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Prakaidao Yingsanga
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PRRJ
ISSN : 1905-4963
E-ISSN : 2672-9296
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Research and Development Institute, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : PRRJ_Scitech@pnru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-821X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2016)