รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 11
Total Publications : 124
Journal Name : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Ongkarn Vanijajiva, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PRRJ
ISSN : 1905-4963
E-ISSN : 2672-9296
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Research and Development Institute, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : PRRJ_Scitech@pnru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร | Phranakhon Rajabhat Research Journal
 • An online-only journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  3
  4
  2
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  22
  22
  26
  26
  28
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0.14
  0.15
  0.08
  0.07
  0
  0