รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
Total Citations : 105
Total Publications : 259
Journal Name : Rajabhat Chiang Mai Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : ววรชม
Abbreviation Name: RCMRJ
ISSN : 1513-8410
E-ISSN : 2651-2068
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / Research and Development Institute, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_cmru@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
18
8
13
7
8
12
9
9
1
Publication
25
13
24
23
20
19
20
20
20
12
Citation / Publication
0.2
1.38
0.33
0.57
0.35
0.42
0.6
0.45
0.45
0.08