รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
Journal Name : Rajabhat Chiang Mai Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Akharasit Bundongthae
ชื่อย่อของวารสาร : ววรชม
Abbreviation Name: RCMRJ
ISSN : 1513-8410
E-ISSN : 2651-2068
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Development, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Rim Center 180 Moo 7, Chotana Road (Chiang Mai-Fang), Khi Lek Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province 50180
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / Research and Development Institute, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_cmru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-7485, eISSN: 3027-7493