รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ชื่อย่อของวารสาร : ววร.มส
Abbreviation Name: RRJ.HS
ISSN : 1906-1730
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ruresearch@ru.ac.th
Website : http://www.journal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :