รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 45
Total Publications : 188
Journal Name : Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ชื่อย่อของวารสาร : ววร.มส
Abbreviation Name: RRJ.HS
ISSN : 1906-1730
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ruresearch@ru.ac.th
Website : http://www.journal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
8
1
1
1
0
0
0
0
0
Publication
52
29
0
19
15
18
20
16
0
0
Citation / Publication
0.04
0.28
0
0.05
0.07
0
0
0
0
0