รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 67
Total Publications : 131
Journal Name : Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ชื่อย่อของวารสาร : ววร.วท.
Abbreviation Name: RRJ.ST
ISSN : 1906-1722
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ruresearch@ru.ac.th
Website : http://www.journal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
20
7
2
2
1
0
3
0
0
Publication
11
23
11
8
10
8
9
8
14
0
Citation / Publication
1.18
0.87
0.64
0.25
0.2
0.13
0
0.38
0
0