รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Ramkhamhaeng Research Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา
ชื่อย่อของวารสาร : ววร.วท.
Abbreviation Name: RRJ.ST
ISSN : 1906-1722
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 12 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Research and Development Institute, Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ruresearch@ru.ac.th
Website : http://www.journal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :