รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรำไพพรรณี
Total Citations : 48
Total Publications : 457
Journal Name : Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RRBR
ISSN : 1906-327X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Research and Development Institute, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_rbru2010@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RRBR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
3
4
4
3
6
13
4
0
Publication
27
38
46
39
44
60
55
60
40
0
Citation / Publication
0.07
0.05
0.07
0.1
0.09
0.05
0.11
0.22
0.1
0