รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรำไพพรรณี
Total Citations : 5
Total Publications : 473
Journal Name : Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RRBR
ISSN : 1906-327X
E-ISSN : 2697-4371
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Research and Development Institute, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_rbru2010@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
3
0
1
1
0
0
0
0
Publication
46
39
44
60
55
60
40
16
0
0
Citation / Publication
0
0
0.07
0
0.02
0.02
0
0
0
0