รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรำไพพรรณี
Journal Name : Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RRBR
ISSN : 1906-327X
E-ISSN : 2697-4371
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Research and Development Institute, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research_rbru2010@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :