รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
Journal Name : TLA Research Journal (Thai Library Association)
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Prin Khwanriang (ดร.ปริญญ์ ขวัญเรียง)
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิจัยสมาคมห้องสมุดฯ
Abbreviation Name: TLA Research J
ISSN : 3027-6977
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / Thai Library Association under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tla2497@gmail.com, malivan@rsu.ac.th, preeyaporn.r@chula.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_research
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0793, eISSN: 2730-4094
  • An online-only Journal