รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
Total Citations : 39
Total Publications : 160
Journal Name : TLA Research Journal (Thai Library Association)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐธีระ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิจัยสมาคมห้องสมุดฯ
Abbreviation Name: TLA Research J
ISSN : 1906-0793
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / Thai Library Association under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhon
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tla2497@gmail.com, malivan@rsu.ac.th, preeyaporn.r@chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
3
5
1
3
1
1
0
0
0
Publication
15
14
15
16
17
15
13
14
0
0
Citation / Publication
0.47
0.21
0.33
0.06
0.18
0.07
0.08
0
0
0