รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสังคม
Total Citations : 21
Total Publications : 125
Journal Name : Journal of Social Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นฤมล อรุโณทัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Social Research Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cusri@chula.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
1
0
4
1
1
0
0
0
0
Publication
14
15
13
13
13
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.07
0
0.31
0.08
0
0
0
0
0