รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสังคม
Total Citations : 78
Total Publications : 125
Journal Name : Journal of Social Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นฤมล อรุโณทัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Social Research Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cusri@chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
6
3
5
9
9
4
0
0
0
Publication
12
12
14
15
13
13
13
0
0
0
Citation / Publication
0.17
0.5
0.21
0.33
0.69
0.69
0.31
0
0
0