รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสังคม
Journal Name : Journal of Social Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นฤมล อรุโณทัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-9180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Social Research Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cusri@chula.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :