รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 361
Total Publications : 325
Journal Name : KKU Journal for Public Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: kkujphr
ISSN : 1906-1137
E-ISSN : 2651-1770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานยุทธศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : spongd@kku.ac.th, uorawa@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
48
63
152
11
6
0
3
1
0
0
Publication
26
30
79
21
34
18
32
13
0
0
Citation / Publication
1.85
2.1
1.92
0.52
0.18
0
0.09
0.08
0
0