รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 482
Total Publications : 366
Journal Name : KKU Journal for Public Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: kkujphr
ISSN : 1906-1137
E-ISSN : 2651-1770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานยุทธศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : spongd@kku.ac.th, uorawa@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
84
195
15
14
5
16
2
10
1
0
Publication
30
79
21
34
18
32
13
41
0
0
Citation / Publication
2.8
2.47
0.71
0.41
0.28
0.5
0.15
0.24
0
0