รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 99
Total Publications : 387
Journal Name : KKU Journal for Public Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: kkujphr
ISSN : 1906-1137
E-ISSN : 2651-1770
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานยุทธศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : spongd@kku.ac.th, uorawa@kku.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
13
46
1
1
1
3
0
1
0
0
Publication
79
21
34
18
32
13
41
21
0
0
Citation / Publication
0.16
2.19
0.03
0.06
0.03
0.23
0
0.05
0
0