รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Total Citations : 42
Total Publications : 36
Journal Name : UBRU Journal for Public Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-7228
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nopparat.s@ubru.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
0
2
0
11
8
12
7
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.33
0
0
0