รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Journal Name : Area Based Development Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Chitnarong Sirisathitkul (รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ABC Journal
ISSN :
E-ISSN : 2985-1807
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ / Program Management Unit on Area Based Development
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : abctrfjournal@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-3628, eISSN: 2408-1752
  • An online-only Journal