รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Total Citations : 464
Total Publications : 441
Journal Name : Area Based Development Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ABC Journal
ISSN : 2408-1752
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / Thailand Science Research and Innovation
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : abctrfjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 1906-3628

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
50
47
36
43
30
62
45
18
6
0
Publication
46
49
33
28
27
37
36
35
19
0
Citation / Publication
1.09
0.96
1.09
1.54
1.11
1.68
1.25
0.51
0.32
0