รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Journal Name : Area Based Development Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ABC Journal
ISSN : 2408-1752
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / Thailand Science Research and Innovation
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : abctrfjournal@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Print ISSN (เดิม) : 1906-3628