รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
Journal Name : Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Jumlong Vongprasert (รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ)
ชื่อย่อของวารสาร : UJRE
Abbreviation Name: UJRE
ISSN : 2286-9719
E-ISSN : 2651-110X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Graduate School, Ubon Ratchathani Rajabhat University 2 Ratchathani Rd., Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani, 34000
 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • เจ้าของ : สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : reseva@ubru.ac.th, jumlong.v@ubru.ac.th
  Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Mathematics / Psychology / Social Sciences
  หมายเหตุ :