รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
Total Citations : 6
Total Publications : 142
Journal Name : Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล
ชื่อย่อของวารสาร : UJRE
Abbreviation Name: UJRE
ISSN : 2286-9719
E-ISSN : 2651-110X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : reseva@ubru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Mathematics / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร (Print) โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
Publication
0
0
18
25
26
27
21
10
15
0
Citation / Publication
0
0
0.11
0
0.08
0
0
0.2
0
0