รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
Journal Name : Ubon Ratchathani Journal of Research and Evaluation
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร : UJRE
Abbreviation Name: UJRE
ISSN : 2286-9719
E-ISSN : 2651-110X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : reseva@ubru.ac.th, jumlong.v@ubru.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ubonreseva
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Mathematics / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร (Print) โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว เริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2562 เป็นต้นไป