รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Journal Name : KMUTT Research and Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KMUTT R&D Journal
ISSN : 0125-278X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / King Mongkut’s University of Technology Thonburi
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@kmutt.ac.th
Website : https://journal.kmutt.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Materials Science / Social Sciences
หมายเหตุ :