รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Journal Name : Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เชาวลิต สิมสวย
ชื่อย่อของวารสาร : ววพ
Abbreviation Name: RDIBRU
ISSN : 1906-1641
E-ISSN : 2672-9865
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research and Development Institute, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalrdi.human@bru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-7566, eISSN: 3027-7574