รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Total Citations : 46
Total Publications : 234
Journal Name : Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
ชื่อย่อของวารสาร : ววพ
Abbreviation Name: RDIBRU
ISSN : 1906-1641
E-ISSN : 2672-9865
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research and Development Institute, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalrdi.human@bru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
4
7
18
2
4
2
2
0
0
Publication
19
23
32
20
20
21
20
24
0
0
Citation / Publication
0.11
0.17
0.22
0.9
0.1
0.19
0.1
0.08
0
0