รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Total Citations : 43
Total Publications : 234
Journal Name : Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์
ชื่อย่อของวารสาร : ววพ
Abbreviation Name: RDIBRU
ISSN : 1906-1641
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Research and Development Institute, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalrdi.human@bru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
4
6
18
2
3
1
2
0
Publication
8
19
23
32
20
20
21
20
24
0
Citation / Publication
0
0.11
0.17
0.19
0.9
0.1
0.14
0.05
0.08
0