รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 54
Total Publications : 208
Journal Name : Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: irdssru
ISSN : 2229-2802
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันธา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Institue for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suwaree.yo@ssru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
4
5
4
9
11
9
1
0
0
Publication
10
12
17
10
40
46
25
32
16
0
Citation / Publication
0.6
0.33
0.29
0.4
0.23
0.24
0.36
0.03
0
0