รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: irdssru
ISSN : 2229-2802
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันธา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Institue for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suwaree.yo@ssru.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :