รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Total Citations : 52
Total Publications : 527
Journal Name : Research and Development Journal Loei Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LRUJ
ISSN : 1905-1867
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชั้น 4 อาคาร20 ถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Institute, Loei Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : research_lru@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
6
1
7
11
6
5
4
0
0
Publication
38
40
40
48
62
40
40
40
16
0
Citation / Publication
0.18
0.15
0.03
0.15
0.18
0.15
0.13
0.1
0
0