รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Journal Name : Research and Development Journal Loei Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LRUJ
ISSN :
E-ISSN : 2774-1109
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชั้น 4 อาคาร20 ถนนเลย-เชียงคาน ต. เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Research and Development Institute, Loei Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : research_lru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-1867
  • An online-only Journal