รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
Journal Name : Journal of Research and Development in Special Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
ชื่อย่อของวารสาร : กศพ
Abbreviation Name: SPE
ISSN : 2408-2651
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthawan@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :