รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Journal Name : Research and Development Health System Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุภัทรา สามัง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rdhsj
ISSN : 3027-6845
E-ISSN : 3027-6853
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdhsj01@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RDHSJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-2605, eISSN: 2697-4673