รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
Total Citations : 525
Total Publications : 742
Journal Name : Research and Development Health System Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rdhsj
ISSN : 1906-2605
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rdhsj01@gmail.com
Website : http://rdhsj.moph.go.th/rdh/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
92
26
52
98
76
27
15
3
2
0
Publication
47
68
59
105
114
104
154
0
0
0
Citation / Publication
1.96
0.38
0.88
0.93
0.67
0.26
0.1
0
0
0