รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 29
Total Publications : 103
Journal Name : International Journal of Applied Biomedical Engineering
ชื่อบรรณาธิการ : Chuchart Pintavirooj
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJABME
ISSN : 1906-4063
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ (บรรณาธิการ) ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย / Thai Biomedical Engineering Research Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijabmethaibme@gmail.com
Website : http://www.ijabme.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
6
0
2
2
0
0
0
0
0
Publication
8
9
9
10
7
7
6
10
0
0
Citation / Publication
0.25
0.67
0
0.2
0.29
0
0
0
0
0