รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Journal Name : Journal of Research and Curriculum Development
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มารุต พัฒผล และ ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRCD
ISSN :
E-ISSN : 2730-387X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / The Graduate School of Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rutmarut@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2229-2365