รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Journal Name : Journal of Research and Curriculum Development
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.มารุต พัฒผล, ผศ. ดร.ดนุลดา จามจุรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRCD
ISSN :
E-ISSN : 2730-387X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / The Graduate School of Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jrcdgradswu@gmail.com, jojo@g.swu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2229-2365
  • An online-only Journal