รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Total Citations : 84
Total Publications : 247
Journal Name : Journal of Agricultural Research and Extension
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Abbreviation Name: Journal of Agri. Research & Extension
ISSN : 0125-8850
E-ISSN : 2630-0206
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / The Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : res_journal@mju.ac.th
Website : http://www.jare.mju.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
8
12
4
8
4
3
4
1
1
Publication
22
22
29
22
24
24
24
16
0
0
Citation / Publication
0.27
0.36
0.41
0.18
0.33
0.17
0.13
0.25
0
0