รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Journal Name : Journal of Agricultural Research and Extension
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
Abbreviation Name: Journal of Agri. Research & Extension
ISSN : 0125-8850
E-ISSN : 2630-0206
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / The Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : res_journal@mju.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :