รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
Total Citations : 99
Total Publications : 271
Journal Name : Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Prof. Patamon Selanon, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARS
ISSN : 1905-2022
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus Khlong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jars@ap.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1685-361X, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม | Journal of Architectural Research and Studies

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
17
5
13
5
1
2
0
0
0
Publication
18
18
24
15
17
13
17
23
23
0
Citation / Publication
0.72
0.94
0.21
0.87
0.29
0.08
0.12
0
0
0