รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
Journal Name : Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Pattamon Selanon (รศ. ดร.พัทมน เสลานนท์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARS
ISSN : 1905-2022
E-ISSN : 2773-8868
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus Khlong Luang, Pathumthani, 12121
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jars@ap.tu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jars
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-361X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.3 (2005)