รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
Total Citations : 90
Total Publications : 271
Journal Name : Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Prof. Patamon Selanon, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JARS
ISSN : 1905-2022
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, Rangsit Campus Khlong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 02-986-9605-6, 02-986-9434 ต่อ 3015
Email : jars@ap.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jars/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ : Start using this print ISSN and journal name since Vol.3 December 2005.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
13
5
13
4
1
1
0
0
0
Publication
18
18
24
15
17
13
17
23
23
0
Citation / Publication
0.72
0.72
0.21
0.87
0.24
0.08
0.06
0
0
0