รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Journal Name : Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.วิชชา
Abbreviation Name: Wichcha J NSTRU
ISSN :
E-ISSN : 3027-737X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@nstru.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/wichcha
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-2380, eISSN: 2672-958X