รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Total Citations : 20
Total Publications : 119
Journal Name : Journal of Information Technology Management and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITMI
ISSN : 2539-5866
E-ISSN : 2651-2424
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, journalitmi@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
2
3
8
1
4
0
Publication
0
0
0
0
20
20
40
39
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.1
0.15
0.2
0.03
0
0