รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
Journal Name : Journal of Information Technology Management and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITMI
ISSN : 2539-5866
E-ISSN : 2651-2424
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : itcenter@rmu.ac.th, journalitmi@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2730-2083, eISSN: 2730-2253