รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Journal of Environmental Design, Faculty of Architecture Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ชื่อย่อของวารสาร : การออกแบบสภาพแวดล้อม
Abbreviation Name: JED
ISSN : 2392-5477
E-ISSN : 2351-0935
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ JED คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Architecture, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jed.archcmu@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jed
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :