รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal Name : Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.นิโรธรี จุลเหลา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2392-5957
E-ISSN : 2672-9180
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / ‎Faculty of Law, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ubru_lawjournal@hotmail.com
Website : http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :