รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Journal Name : Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. สาวิตรี สอาดเทียน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: hssnsru
ISSN : 2465-4426
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก ถ. สวรรค์วิถี อ. เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thai_nsru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-1270, eISSN: 2985-122X