รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Applied Environmental Research
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Chantra Tongcumpou
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: App. Envi. Res.
ISSN : 2287-0741
E-ISSN : 2287-075X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Environmental Research Institute, Chulalongkorn University, Institute Building 2, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : aer@chula.ac.th, tchantra@chula.ac.th, Penradee.C@chula.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-6939, Journal of Environmental Research