รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2100
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : povatong@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 0857-2100, eISSN: 2651-1665