รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 23
Total Publications : 132
Journal Name : Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2100
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : povatong@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ | Academic Journal of Architecture ตั้งแต่ฉบับที่ 68 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol. 68 January-June 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
1
3
1
0
0
0
0
0
Publication
14
13
17
13
14
9
12
10
0
0
Citation / Publication
0.14
0.08
0.06
0.23
0.07
0
0
0
0
0