รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
Journal Name : NACC Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
Abbreviation Name: NACC Journal
ISSN :
E-ISSN : 3027-6373
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sakdinan.khu@gmail.com
Website : https://www.nacc.go.th/naccjournal?
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-2087
  • An online-only Journal