รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
Total Citations : 33
Total Publications : 127
Journal Name : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มทรส.
Abbreviation Name: RMUTSB Acad. J.
ISSN :
E-ISSN : 2651-1932
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.rdi@rmutsb.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ : ISSN เดิม 2280-9638

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
10
4
6
6
3
2
2
0
Publication
0
0
17
18
20
20
20
20
12
0
Citation / Publication
0
0
0.59
0.22
0.3
0.3
0.15
0.1
0.17
0