รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
Journal Name : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มทรส.
Abbreviation Name: RMUTSB Acad. J.
ISSN :
E-ISSN : 2651-1932
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 หมู่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.rdi@rmutsb.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2280-9638
  • An online-only Journal