รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 5
Total Publications : 81
Journal Name : RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Abbreviation Name: RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
ISSN :
E-ISSN : 2651-1940
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.hs@rmutsb.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิก Print ISSN 2465-5082

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
19
20
20
20
2
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.11
0.1
0.05
0
0