รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มทรส. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Abbreviation Name: RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
ISSN :
E-ISSN : 2651-1940
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.hs@rmutsb.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-5082
  • An online-only Journal