รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Journal Name : ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJBTU
ISSN : 2286-6590
E-ISSN : 2773-8930
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journal.btu@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :