รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Journal Name : Academic Journal of North Bangkok University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NBU
ISSN : 2286-8860
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / North Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sowwanee.si@northbkk.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :