รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Journal Name : Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Monchai Tienthong (ศ. ดร.มนต์ชัย เทียนทอง)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Abbreviation Name: Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
ISSN : 2286-7589
E-ISSN : 2985-2994
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Research and Development Institute, Kanchanaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : krujournal@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :