รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Total Citations : 21
Total Publications : 174
Journal Name : Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Abbreviation Name: Journal of Kanchanaburi Rajabhat University
ISSN : 2286-7589
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / Research and Development Institute, Kanchanaburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : krujournal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
1
2
3
2
3
3
3
0
Publication
0
13
15
21
24
24
24
26
25
2
Citation / Publication
0
0.23
0.07
0.1
0.13
0.08
0.13
0.12
0.12
0