รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 8
Total Publications : 119
Journal Name : Journal of Burirum Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : สุพัตรา รักการศิลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7062
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthisa.bru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bruj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
0
1
2
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
16
15
20
26
24
18
0
Citation / Publication
0
0
0
0.06
0.13
0.05
0
0
0
0