รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Burirum Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : สุพัตรา รักการศิลป์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7062
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthisa.bru@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :